Machine

เครื่องปั๊มขึ้นรูปร้อน Hot Forging Press Machine

 • 1600 ตัน (Ton)
 • 2 เครื่อง
 • 1000 ตัน (Ton)
 • 2 เครื่อง
 • 600 ตัน (Ton)
 • 1 เครื่อง
 • 300 ตัน (Ton)
 • 1 เครื่อง
 • เครื่องทุบขึ้นรูปร้อน Hot Forging Hammer Machine

 • 1.3 ton
 • 1 เครื่อง
 • 2.0 ton
 • 1 เครื่อง
 • 0.3 ton
 • 1 เครื่อง
 • เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นPress Machine

 • 150 ton
 • 7 เครื่อง
 • 100 ton
 • 1 เครื่อง
 • 75 ton
 • 1 เครื่อง
 • Turret Punch

 • Turret Punch
 • 2 เครื่อง
 • Press brake

 • Press brake
 • 3 เครื่อง
 • CNC Lathe

 • CNC Lathe
 • 1 เครื่อง
 • Machining Center
 • 2 เครื่อง
 • เครื่องวัด 3 มิติ CMM

 • CMM
 • 2 เครื่อง
 • เครื่องตรวจเช็ครอยร้าวMAGNA

 • MAGNA
 • 1 เครื่อง
 • คุณภาพ (Quality)

  ชิ้นงานผลิตผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือวัด และเครื่องทดสอบมาตรฐานที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล เครื่องมือวัดระบบ CMM เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Test) เครื่องทดสอบหารอยร้าว (Magna Test)